Video

Részletek a 3. danos vizsgáról:

Részletek a 2. danos vizsgáról:

Az 1. danos vizsga:

Sakugawa no kon és renzoku bunkai:

Shushi no kon oyo bukai:

Bo-jutsu:

Sai-jutsu:

Tunkuwa-jutsu:

Nunchaku tai bo renzoku kumite:

Eku-jutsu:

Suruchin no kata:

Sansetsukon no kata (bemutatta Sensei Guarelli Okinawá-n):

Olasz nemzeti szeminárium, 2013:

Olasz nemzeti szeminárium, 2014:

Olasz nemzeti szeminárium, 2016: